کارگردان برند؛ برند کوچینگ

از کارگردانی برندِ خودت
تا اکران نامِ ایرانی
برایِ ایران

{برند اکتر، بنیان گذار مفهوم کارگردانی برند؛ و اولین کارگردان برند ایران است.}

اکران برند؛

اکران برند؛ پیاده سازی نقش اول از برند

 

{ Brand Screening }
تاکتیک نوآورانه ای است برای پیاره سازی از بهترین اجرای نقش اول برند شما در برندسِن

 

 

سرویس انحصاری
{unique VIP service}

 

 

 

 

کمپین واپوش؛

سریال کمپین واپوش؛ خودکاوی، رمز گشایی، سیستم سازی

{ Self Examination & Deciphering Campaign }؛  با هدف رمز گشای از سناریوی برند شما؛


پس چون در آینه نیک بنگری؛ منجی راستین تو در آینه است!!

واپوش لوگو

 

decipher english logo

 

سرویس انحصاری
{unique VIP service}

 

 

 

مشاوره و کوچینگ؛

مشاوره برند، کوچینگ فردی

Personal coaching & Brand Consulting

 

مشاوره برند، کوچینگ سازمانی؛ بیزینس کوچینگ

Business coaching & Brand Consulting

 

 

 

 

روتینی تو {routinito}؛

کارگاه روتینی تو ، روتین خودتو بساز

 

روتینی تو {routinito} یعنی؛ خلق روتین های اصیل در زندگی تو


شگفتی‌های زندگی برای کسانی پدیدار می‌شود که روتین‌ها و عادت‌های مشخص دارند.
 

routinito persian logo

 

 
routinito logo
سرویس انحصاری
{unique VIP service

 

 

 

مستر کلاس برندسن؛

برندسِن ، نوآورترین کارگاه کارگردانی و اکران برند

 

برندسِن { Brand Scene} ، همان صحنه زندگی برند شماست.


از کارگردانی برند خودت، تا اِکران نامِ ایرانی

 

مستر کلاس برندسن، لوگو

 
 
سرویس انحصاری
{unique VIP service}
brand scene baner